ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


 • ชุมนุมกีฬาสร้างสรรค์
 • คุณครู ปิยพัชร แจ่มจรัสรัตนา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 28 คน
 • ชุมนุมภาษาจีน 6/3
 • คุณครู วลิศวรรณ เประนาม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 26 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมกีฬามหาสนุก ม.2/2
 • คุณครู รอฮานี ราแดง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 27 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมสร้างสรรค์ตามประสา2/4
 • คุณครู จิตอารีย์ สุขงาม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมกีฬาพาเพลินแสนสนุกหรรษา
 • คุณครู อริศรา บัวเจริญ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 10 คน
 • ชุมนุมเชฟขนมหวาน
 • คุณครู สุพรรษา บัวสุก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 5 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมสะสางงาน
 • คุณครู จิติมา ตั้งสุภากิจ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 33 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมทายอะไร???
 • คุณครู สุพรรษา บัวสุก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 4 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมดนตรีสร้างสรรค์
 • คุณครู สุพรรษา บัวสุก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 7 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมธุรกิจค้าปลีก
 • คุณครู กุลธิดา พิมลภัทรกุล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 13 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุม Work&Movie
 • คุณครู มัณฑนา มีป้อง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 14 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมธุรกิจค้าปลีก
 • คุณครู ฐิตินันท์ ชูโชติ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 13 คน
 • สมัครแล้ว 8 คน
 • ชุมนุมwork&movie
 • คุณครู นางอมราภรณ์ บาลทิพย์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 12 คน
 • สมัครแล้ว 10 คน
 • ชุมนุมกีฬาฟุตซอล
 • คุณครู กัลยวีร์ กิตติเศวตพงศ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมมองประวัติศาสตร์ผ่่านหนัง
 • คุณครู กุลธิดา มานะดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมวิเคราะห์ภาพยนตร์
 • คุณครู สุวรรณศรี เกษี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 26 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมE-SPORT
 • คุณครู ปิยะพงศ์ บินรวดเร็ว
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมภาษาสร้างสรรค์
 • คุณครู ศิริประกาย สมบัติศิริ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 45 คน
 • สมัครแล้ว 40 คน
 • ชุมนุมตามล่าเกียรติบัตร
 • คุณครู สุพรรษา บัวสุก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 4 คน
 • สมัครแล้ว 2 คน
 • ชุมนุมวิชาการบันเทิง
 • คุณครู วราภรณ์ บุราณเดช
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 35 คน
 • สมัครแล้ว 33 คน
 • ชุมนุม 108 Idea 4/5
 • คุณครู ชุณหภักดิ ร้อยพิลา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 42 คน
 • สมัครแล้ว 33 คน
 • ชุมนุมสงบสยบ (ม.4/2)
 • คุณครู มณฑกานต์ สุธีรธรรม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 31 คน
 • สมัครแล้ว 31 คน
 • ชุมนุมYoutube สร้างสรรค์ 6/4
 • คุณครู ธีรธาร รุจางกูร
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมNetflix and Chill
 • คุณครู อริศา กลิ่นถนอม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 22 คน
 • สมัครแล้ว 22 คน
 • ชุมนุมตามติดพิชิดเกรด4
 • คุณครู พัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมตามติดพิชิดเกรด4
 • คุณครู สุพรรณี แย้มศรี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมฺBiology is my life
 • คุณครู พยอม จันทรคล้าย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 42 คน
 • สมัครแล้ว 42 คน
 • ชุมนุมsport share
 • คุณครู สุกัญญา อดิษะ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 40 คน
 • สมัครแล้ว 39 คน
 • ชุมนุมสร้างสรรค์นันทนาการ
 • คุณครู วีรชัย เฉิดฉาย
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมอ่านเขียนกับครูแพร
 • คุณครู อัมพร หยกบุญกมล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมสบาย สบาย สไตล์4/6
 • คุณครู รัตน์ธนพล ไพโรจน์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 42 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมนันทนาการสร้างความรู้
 • คุณครู นรินทร์ทิพย์ แก้วประสงค์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 16 คน
 • สมัครแล้ว 12 คน
 • ชุมนุมฟิตสมอง ประลองปัญญา
 • คุณครู ศิรินันท์ ดวงอาจ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
 • คุณครู วิลัลดา มณีสม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์
 • คุณครู ธีรยุทธ ภูหัวเพ็ก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 3 คน
 • ชุมนุมท่องโลกผ่านแผ่นฟิล์ม
 • คุณครู สรินนา ศรีเมือง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมEnglish is Fun
 • คุณครู นนทชัย เประนาม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 22 คน
 • สมัครแล้ว 22 คน
 • ชุมนุมอ่านได้เพราะ my friends
 • คุณครู นิ่มนุช เกิดพร้อม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมร้อง เล่น เต้น TIKTOK
 • คุณครู ประภัสสร มีมาก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 45 คน
 • สมัครแล้ว 40 คน
 • ชุมนุมพักกาย พักใจ
 • คุณครู ปิยธิดา สังข์ป้อม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 17 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมมุมสบาย ม.4/4 กลุ่ม 1
 • คุณครู เสาวลักษณ์ เทียนสว่าง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมSPAG CLUB (spelling, pronunciation, and grammar) M.1/1IEP
 • คุณครู อรวรรณ มัคสุวรรณ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมพักกาย พักใจ
 • คุณครู สมพร อ่อนอ้วน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 17 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมมุมสบาย ม.4/4 กลุ่ม 2
 • คุณครู จินตหรา แก้วอาสา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมIEP ENG Club 2/1
 • คุณครู มิรา รุ่งนพคุณ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 16 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน