ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

รายชื่อชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


 • ชุมนุมสื่อวิดีทัศน์
 • คุณครู พัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมคอมพิวเตอร์หรรษา
 • คุณครู จิตอารีย์ สุขงาม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 19 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมรู้เท่าทัน E-sport (pubg mobile)
 • คุณครู เสาวลักษณ์ เทียนสว่าง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมธุรกิจค้าปลีก
 • คุณครู กุลธิดา พิมลภัทรกุล
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 17 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมEnglish board game
 • คุณครู ประภัสสร มีมาก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมThe Independent Photographer คนสร้างภาพ
 • คุณครู อรวรรณ มัคสุวรรณ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุม เแอนนิเมชั่นด้วยโปรแกรม gsp
 • คุณครู มณฑกานต์ สุธีรธรรม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 30 คน
 • สมัครแล้ว 29 คน
 • ชุมนุมคณิตคิดเร็ว(180 IQ)
 • คุณครู จินตหรา แก้วอาสา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมเพลงคุณธรรม(ศิลปหัตถกรรม)
 • คุณครู จิรดา ปัญญา
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 1 คน
 • ชุมนุมคณิตคิดเร็ว(180IQ)
 • คุณครู ซัมริยะฮ์ เม็ง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมเกมส์หมากกระดาน
 • คุณครู รัชฎา สืบกระพันธ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
 • คุณครู ไพศาล แสนพันดร
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมดนตรีไทย
 • คุณครู คีตวัฒน์ ภู่​ขาว
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 21 คน
 • สมัครแล้ว 21 คน
 • ชุมนุมโสตทัศนศึกษา​
 • คุณครู คีตวัฒน์ ภู่​ขาว
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์
 • คุณครู โยธิน อสุริยิน
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 11 คน
 • ชุมนุมธนาคารโรงเรียน
 • คุณครู สรินนา ศรีเมือง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 15 คน
 • ชุมนุมเอแม็ท (A-MATH)
 • คุณครู มินตรา ศรีสถาน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมสหกรณ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
 • คุณครู จุฑารัตน์ ทองอรุณ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
 • คุณครู พยอม จันทรคล้าย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 19 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมเสริมเพิ่มทักษะการคำนวณ
 • คุณครู ธีรยุทธ ภูหัวเพ็ก
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 23 คน
 • ชุมนุมNetflix Club
 • คุณครู มิรา รุ่งนพคุณ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมROV Esport
 • คุณครู เอมอร โทศรีแก้ว
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 21 คน
 • สมัครแล้ว 21 คน
 • ชุมนุมแอโรบิค
 • คุณครู กัษมาภรณ์ รัตนวราภรณ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมนักเคมีรุ่นเยาว์
 • คุณครู ปรมัตถ์ คงนิธิมุทรเมธา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมซูโดกุ
 • คุณครู สายฝน ดงภักดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 13 คน
 • ชุมนุมภูมิปัญญาไทย
 • คุณครู สมพร อ่อนอ้วน
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 19 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมSci-Game
 • คุณครู ณัฐพล สีจาด
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมCodekids
 • คุณครู ปิยพัชร แจ่มจรัสรัตนา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม คอมพิวเตอร์
 • รับจำนวน 19 คน
 • สมัครแล้ว 19 คน
 • ชุมนุมเครื่องคิดเลข
 • คุณครู ชมพิรา มงคล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 3 คน
 • ชุมนุมเครื่องคิดเลข
 • คุณครู ปิยธิดา สังข์ป้อม
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมนักพฤษศาสตร์รุ่นเยาว์
 • คุณครู พิชามญชุ์ วังภูงา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมชุมนุมเอแม็ท (A-Math)
 • คุณครู สาธิต สีลาด
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมสกรีนเสื้อ
 • คุณครู ทิพวรรณ​ ยินดี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมSci-fi
 • คุณครู สุวรรณศรี เกษี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมภาษาจีนหรรษา
 • คุณครู วลิศวรรณ ตัญญะสิทธิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมSci-fi
 • คุณครู นวลเนตร สิงห์ชัย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมCrossword Games
 • คุณครู อวยพร เกสรสุคนธ์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมหอเพาะศิลป์
 • คุณครู อดุลย์ สุธีรธรรม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมนักวิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
 • คุณครู จารุวรรณ ทองมี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมเพลงคุณธรรม(ศิลปหัตถกรรม)
 • คุณครู สุพัตรา จิตต์เจริญ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 4 คน
 • ชุมนุมรู้เท่าทัน E-Sport (pubg mobile)
 • คุณครู สิทธา อารีพงษ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมส่งเสริมการอ่าน
 • คุณครู กัญทิมา ลาภล้น
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 3 คน
 • ชุมนุมดนตรีสากล
 • คุณครู ณัฐวงศ์ พัฒนวรภาคย์
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 35 คน
 • สมัครแล้ว 34 คน
 • ชุมนุมสรภัญญะ
 • คุณครู ชุณหภักดิ ร้อยพิลา
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 7 คน
 • ชุมนุมภาษาหรรษาคาราโอเกะ (นักเรียนเรียนร่วม)
 • คุณครู อริศรา บัวเจริญ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมอาหารเพื่อสุขภาพ
 • คุณครู รอฮานี ราแดง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุม Learning English through Entertainment
 • คุณครู ศิริประกาย สมบัติศิริ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 27 คน
 • สมัครแล้ว 27 คน
 • ชุมนุมEnglish through games
 • คุณครู สุวีรยา สิริลาภ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 26 คน
 • สมัครแล้ว 26 คน
 • ชุมนุมสร้างสรรค์นันทนาการ
 • คุณครู วีรชัย เฉิดฉาย
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมSpeak English Club คนรักภาษาอังกฤษ (ม.1/1)
 • คุณครู อนุรักษ์ ไวยประสิทธิ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 25 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมลีลาศ
 • คุณครู เข็มพร สงธานี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 27 คน
 • สมัครแล้ว 25 คน
 • ชุมนุมสรภัญญะ
 • คุณครู อรวรรณ เสริมทอง
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศาสนา
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 0 คน
 • ชุมนุมซูโดกุ
 • คุณครู สุคนธ์ทิพย์ ชาววัง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 6 คน
 • ชุมนุมมารยาทงามตามแบบไทย
 • คุณครู สุพรรณี แย้มศรี
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุม ธนาคารโรงเรียน
 • คุณครู กุลธิดา มานะดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมMusic Vibes
 • คุณครู นนทชัย เประนาม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ภาษา
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 14 คน
 • ชุมนุมมารยาทงามตามแบบไทย
 • คุณครู นิ่มนุช เกิดพร้อม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
 • คุณครู สุพรรษา บัวสุก
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
 • คุณครู พรพิมล ดำดัด
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
 • คุณครู มัณฑนา มีป้อง
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
 • คุณครู สุพรทิพย์ ศรีดี
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุม บอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
 • คุณครู อัมพร หยกบุญกมล
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม เกมส์พัฒนาการเรียนรู้
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 18 คน
 • ชุมนุมคลินิกหมอภาษา
 • คุณครู ศิรินันท์ ดวงอาจ
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 30. คน
 • สมัครแล้ว 30 คน
 • ชุมนุมROV Esport
 • คุณครู รัตน์ธนพล ไพโรจน์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมปลาย
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน
 • ชุมนุมงานบ้าน
 • คุณครู จิติมา ตั้งสุภากิจ
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 18 คน
 • สมัครแล้ว 17 คน
 • ชุมนุมนาฏศิลป์ไทย
 • คุณครู วิลัลดา มณีสม
 • สำหรับนักเรียน ทั่วไป
 • ประเภทชุมนุม ศิลปะและวัฒนธรรม
 • รับจำนวน 43 คน
 • สมัครแล้ว 43 คน
 • ชุมนุมฟุตซอล ม.1
 • คุณครู ณรงศักดิ์ มาจังหรีด
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม กีฬาและนันทนาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 16 คน
 • ชุมนุมห้องสมุด
 • คุณครู กัลยวีร์ กิตติเศวตพงษ์
 • สำหรับนักเรียน มัธยมต้น
 • ประเภทชุมนุม วิชาการ
 • รับจำนวน 20 คน
 • สมัครแล้ว 20 คน