ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2

ติดต่อคุณครูที่รับผิดชอบ

ครู พัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยง
ห้อง : com
อาคาร : 1
0987185542
patpong@sukum.ac.th